ยินดีต้อนรับ

ระบบการลงทะเบียนเรียน ออนไลน์ รร.ขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เวอร์ชั่น 2562

ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ที่จะเลือกวิถีทางให้กับตนเอง เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองได้เลือก จงยิ้มให้กับความสมหวังที่เลือกได้อย่างที่ตนเองคิด และเรียนรู้ที่จะยอมรับความผิดหวังเพื่อเข้มแข็งขึ้น


วันที่ 15 - 21 ต.ค. 2562 เปิดระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติม(เลือกเสรี) รอบที่ 1

*นักเรียนไม่มีสิทธิ์ ขอเพิ่ม หรือ ยกเลิก การลงทะเบียนกับครูผู้สอน การดำเนินการต้องผ่านระบบลงทะเบียนเรียนเท่านั้น*

ประชาสัมพันธ์

- วันที่ 15 ต.ค. 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ทดสอบการเข้าใช้งานระบบ

- วันที่ 18 ต.ค. 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.4 ตรวจสอบความถูกต้องและพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน เวลา 09.00 - 12.00 น.

- วันที่ 18 - 19 ต.ค. 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.5 ตรวจสอบความถูกต้องและพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน เวลา 09.00 - 12.00 น.

- วันที่ 20 - 21 ต.ค. 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.6 ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ เปิดระบบลงทะเบียน 13.00 น. ของวันที่ 20 ต.ค. 62 และปิดระบบ เวลา 00.00 น. ของวันที่ 21 ต.ค. 62

- วันที่ 4 พ.ย. 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2562

- วันอังคาร ที่ 5 พ.ย. 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 ตรวจสอบ/ยกเลิก/ลงทะเบียนเพิ่ม ในระบบ เวลา 09.00 - 17.00 น.

- วันพุธ ที่ 6 พ.ย. 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.6 ตรวจสอบ/ยกเลิก/ลงทะเบียนเพิ่ม ในระบบ เวลา 09.00 - 17.00 น.

- วันที่ 7-8 พ.ย. 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น ลงทะเบียนเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

- วันที่ 9-10 พ.ย. 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ตรวจสอบ/ยกเลิก/ลงทะเบียนเพิ่ม/พิมพ์ใบลงทะเบียนเรียน เปิดระบบเป็นครั้งสุดท้าย

- วันที่ 11-12 พ.ย. 2562 นักเรียนระดับชั้น ม.1,2,4 และ 5 ลงทะเบียนเรียน กิจกรรมชุมนุม เริ่มเวลา 13.30 น. วันที่ 11 พ.ย. 2562⇒ คลิกที่นี่


คำชี้แจง

หากนักเรียนมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ ให้ติดต่อคุณครูผู้รับผิดชอบ ดังนี้

• ผู้ดูแลระบบ คุณครูอิทธิพล เสาร์แดน ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ห้อง 511

• คุณครูสุภาวัลย์ บุญใส : 0819559983

• คุณครูจำรูญ ใจนวน : 0810660881

• คุณครูวรรณิภา อุตมะ : 0872227534

• หากนักเรียนเข้าใจระบบมากพอ เลือกรายวิชาเพราะมันคือแผนการเรียนของนักเรียน ไม่เลือกตามครูผู้สอน ตามเพื่อน หรือ อื่นๆ นักเรียนก็สามารถออกแบบการเรียนของนักเรียนได้ ด้วยตัวของนักเรียนเอง
เลือกเรียน เลือกรายวิชา เลือกวัน เลือกเวลาเรียน เลือกแผนการเรียนให้กับตัวเอง เพื่ออนาคตนักเรียนเอง